restoranpeperone.com UVJETI I ODREDBE WEB STRANICE

I Definicije

1 Strane ugovora o pružanju elektroničkih usluga su: Partner restoran i Kupac koji ispuni narudžbu u Partner restoranu po svom izboru. 2 Partner restoran – PEPERONE, Obrt za ugostiteljstvo, Franine i Jurine 6, 52000 Pazin, HR, porezni broj (NIP): 07512595253, Trgovački posrednik u obliku društva Restaumatic d.o.o., Istarska 1, 31 000 Osijek, OIB 24886599722 djeluje u ime i za račun Partner restorana i ovlašten je primati izjave volje, prihvaćati pogodnosti i zaključivati ugovore u ime i račun Partner restorana, kao dio IT sustava za obradu gastronomskih narudžbi, a koji sustav se pojavljuje pod nazivom Skubacz.pl i/ili Restaumatic.com. 3 Kupac – fizička osoba (uključujući i Potrošača) koja ima 18 godina i ima punu poslovnu sposobnost, odnosno poslovno sposobna pravna osoba ili organizacijska jedinica. Kupac može biti fizička osoba koja ima 13 godina, a mlađa od 18 godina u mjeri u kojoj može stjecati prava i stjecati obveze u skladu s odredbama opće mjerodavnog prava, odnosno u manjim svakodnevnim stvarima, koja naručuje putem web stranica Partner restorana. 4 Korisnik – fizička osoba s barem ograničenom poslovnom sposobnošću, pravna osoba ili poslovno sposoban subjekt koji koristi IT sustav. 5 Posrednik – Društvo Restaumatic d.o.o. sa sjedištem u Osijek (31 000) u Istarska 1, OIB [Porezni broj]: 24886599722, a koje je, također, pružatelj IT sustava koji djeluje pod nazivom Skubacz.pl i/ili Restaumatic.com, djelujući samo u ime i za račun Partner restorana. 6 IT sustav – softver kojeg koristi Partner restoran putem kojeg Kupac može naručiti proizvode i usluge koje nudi Partnerski restoran pod nazivom Skubacz.pl i/ili Restaumatic.com. Ovaj pojam uključuje web stranicu, karticu Aktivni jelovnik, Usluga pozivanja konobara putem skeniranja QR koda i mobilnu aplikaciju putem koje Kupac može plasirati narudžbu. 7 Narudžba – zakonita radnja koja se provodi putem IT sustava, tijekom koje Kupac izražava volju za kupnjom naručenih proizvoda i usluga u skladu s njihovim opisom i cijenom. 8 Plaćanje – čin plaćanja cijene za narudžbu prilikom naručivanja na odabrani način naveden u Pravilniku. 9 Administrator osobnih podataka - Partner restoran PEPERONE, Obrt za ugostiteljstvo, Franine i Jurine 6, 52000 Pazin, HR, porezni broj (NIP): 07512595253, 10 Voditelj obrade osobnih podataka – Društvo Restaumatic d.o.o. sa sjedištem u Osijek (31 000) u Istarska 1, OIB [Porezni broj]: 24886599722, adresa e-pošte: contact@restaumatic.

II Opće odredbe

 1. U pogledu usluga koje se pružaju elektroničkim putem, ovaj dokument predstavlja Pravilnik iz članka 8 Zakona o pružanju elektroničkih usluga od 18. srpnja 2002. (Zbornik zakona iz 2002., br. 144, točka 1204, s povremenim izmjenama i dopunama).
 2. Pravilnik je upućen svim Korisnicima i Kupcima koji koriste IT sustav.
 3. Agent, Partner restoran, Korisnik i Kupac obvezuju se poštivati sve odredbe Pravilnika.
 4. Sve informacije sadržane i prikazane putem IT sustava, koje se odnose na robu i usluge, uključujući njihove cijene, ne predstavljaju komercijalnu ponudu u smislu članka 66 Građanskog zakona, već poziv na zaključenje ugovora iz članka 71 Građanskog zakonika.
 5. Zabranjeno je korištenje IT sustava od strane Korisnika ili Kupca na način koji je protivan zakonu, moralu ili narušava legitimne interese Partner restorana i Posrednika. Konkretno, Kupac i Korisnik neće poduzeti nikakve radnje koje bi mogle izložiti Partner restoran ili Posrednika bilo kakvoj šteti imovine ili imidža.
 6. Korisnik i Kupac ne smiju objavljivati nezakonit sadržaj na web stranici.
 7. Korisnik postaje Kupac u trenutku podnošenja Narudžbe.
 8. Kupac izjavljuje da su podaci koje je dao u obrascu za narudžbu, a posebno adresa i adresa pošte, točni i potpuni. U slučaju davanja lažnih podataka ili podataka koji ne pripadaju Kupcu, Restoran Partner može o ovoj činjenici obavijestiti Posrednika, koji može odmah ukloniti narudžbu Kupca i obavijestiti nadležna državna tijela.
 9. Ako se, kao posljedica nezakonite uporabe podataka Korisnika, transakcije provode korištenjem njegovih podataka, Restoran Partner i Posrednik oslobađaju se odgovornosti ako Kupac nije obavijestio Partnerski restoran o nezakonitom korištenju svojih podataka odmah nakon otkrivanja ove činjenice.
 10. Izražavanje suglasnosti za poštivanje Pravilnika tijekom procesa pokretanja Usluge korištenjem IT sustava jednako je potpunom prihvaćanju uvjeta Pravilnika bez potrebe za sastavljanjem dodatnog ugovora.

III Prihvat i izvršenje narudžbi

 1. Uvjet za korištenje usluga IT sustava je čitanje i prihvaćanje Pravilnika. 
 2. Prilikom narudžbe, Kupac se obvezuje dati svoje istinite i potpune podatke koje zahtijeva IT sustav te potvrđuje da je izvršio narudžbu uz obvezu plaćanja. 
 3. Restoran Partner zadržava pravo potvrde narudžbe i točnosti podataka telefonski ili e-mailom. U nedostatku kontakta s Kupcem, nepotpunim podacima, sumnji da podaci nisu istiniti, pripadaju trećim stranama ili promocija nije zasluga Kupca, Partner restoran ima pravo otkazati narudžbu bez navođenja razloga.
 4. Ako je Kupac izvršio narudžbu koristeći promociju, popust na cijenu ili druge povlastice na koje nije imao pravo, obvezuje se platiti punu cijenu. Restoran Partner ima pravo tijekom izvršenja narudžbe provjeriti pravo Kupca na kupnju robe i usluga po povlaštenim uvjetima.

IV Tehnički uvjeti

 1. Za primanje Usluge Korisnik i/ili Kupac mora biti opremljen odgovarajućim krajnjim uređajima (telefon, računalo, tablet) s internetskom vezom.
 2. Korištenje sustava zahtijeva da Korisnik i/ili Klijent ima uređaj koji omogućuje pristup Internetu, preglednicima Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera u najnovijoj mogućoj verziji.
 3. Detaljne informacije o politici privatnosti, posebice o korištenju kolačića, sadržane su u Politici privatnosti koja je dostupna svim Korisnicima i/ili Kupcima na web stranici: restoranpeperone.com [web stranica restorana, kartica s politikom privatnosti].
 4. Tehnički uvjeti za pravilno korištenje Sustava i usluga koje se pružaju putem njega su posjedovanje terminalnog uređaja s pristupom javnom internetu i web preglednika kao što su Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

V Dodatne informacije o online narudžbama

 1. Ugovor između Kupca i Partner restorana smatra se sklopljenim tek kada Partner restoran potvrdi Kupcu da je prihvatio narudžbu za izvršenje, navodeći vrijeme isporuke ili preuzimanja narudžbe. 
 2. Restoran Partner i Posrednik imaju pravo otkazati potvrđenu narudžbu u sljedećim slučajevima: a) kršenje načela opisanih u točki III Pravilnika; b) kvar ili tehnička ili organizacijska ograničenja koja sprječavaju ili ozbiljno ometaju izvršenje naloga; c) nedostatak adekvatnih resursa ili proizvoda za izvršenje narudžbe, što Partnerski restoran nije mogao predvidjeti unatoč dužnoj pažnji; d) u slučaju osnovane sumnje da su podaci koje je dostavio Kupac lažni, da pripadaju trećim osobama, Kupac nema poslovnu sposobnost u smislu građanskog prava. 
 3. Restoran Partner se obvezuje odmah, ako je moguće, putem IT sustava objaviti javno dostupne informacije o postojećim ograničenjima ili nemogućnosti izvršenja Narudžbi.
 4. Restoran Partner potvrđuje prihvaćanje narudžbe za izvršenje iskazivanjem relevantnih podataka Kupcu na ekranu uređaja na kojem je Kupac izvršio narudžbu. Dodatno, Kupac će primiti poruku e-poštom, u posebnim slučajevima i SMS porukom. Izvođenje jedne od gore navedenih aktivnosti od strane Partnerskog restorana sinonim je za efektivnu dostavu potvrde narudžbe na izvršenje Kupcu.
 5. Zadano vrijeme izvršenja narudžbe treba tretirati kao planirano, a njegovo prekoračenje za 80% ne smatra se neispunjenjem narudžbe i ne predstavlja razlog za pritužbu.

VI Metode plaćanja

 1. Prilikom narudžbe Kupac bira jedan od dostupnih načina plaćanja: gotovinom, karticom putem terminala za plaćanje Partner restorana ili putem Interneta (u daljnjem tekstu: online plaćanja).
 2. Podmirenje plaćanja od strane Kupca Agentu putem internetskog plaćanja sinonim je za ispunjenje obveze od strane Kupca.
 3. Ako se plaćanje vrši putem interneta, Partner restoran će prihvatiti nalog za izvršenje pod uvjetom da Posrednik potvrdi primitak sredstava. Dokument potvrde da su sredstva uplaćena na račun Kupca nije dovoljan. Ako Partnerski restoran otkaže narudžbu plaćenu putem internetskog plaćanja, Posrednik će vratiti uplatu u ime Partnerskog restorana.
 4. Nalog za povrat uplate od strane Posrednika izvršit će se najkasnije u roku od 72 sata, s tim da se neradnim danima taj rok može produžiti, od dana kada je Posrednik primio obavijest o otkazu narudžbe i nalog za vraćanje sredstava. Datum povrata je datum na koji Agent predaje nalog za povrat dugovanog iznosa Operatoru plaćanja. 
 5. Ako Kupac izvrši narudžbu uz gotovinsko plaćanje, Partnerski restoran odgovoran je za povrat novca, a Posrednik nije odgovoran za povrat novca od strane Partnerskog restorana.
 6. Posrednik, kao partner Operatora sustava internetskog plaćanja, i Operator sustava internetskog plaćanja zadržavaju pravo odbiti izvršavanje plaćanja od strane Korisnika, posebno u slučaju sumnje u zakonitost transakcije za koju je izvršeno plaćanje. je izvršena ili zakonitost samog plaćanja. Posrednik i/ili Operator sustava online plaćanja može odbiti plaćanje iz gore navedenih razloga.
 7. Posrednik i Operator sustava online plaćanja nisu odgovorni za kašnjenja u prijenosu plaćanja ili autorizacijskim odgovorima, uzrokovana razlozima nastalim nakon što Kupac podnese nalog za plaćanje, kao ni za nedovršetak ili kašnjenje u prijenosu dospjelih sredstava ili provjeru podataka, osobito uzrokovano davanjem netočnih ili nepotpunih podataka od strane Korisnika koji onemogućuju izvršenje platne transakcije, kao i za kašnjenja koja su posljedica drugih događaja koji su izvan kontrole Posrednika ili Operatora sustava online plaćanja.  
 8. Restoran Partner će Kupcu izdati relevantne dokumente koji potvrđuju prodaju u roku koji je predviđen zakonom.  
 9. U slučaju pitanja ili nedoumica, Kupac treba kontaktirati Partnerski restoran telefonom ili putem e-pošte. 

VII Pravo kupca na povlačenje iz ugovora 

 1. Prije ispunjenja narudžbe od strane Partnerskog restorana, Kupac može odustati od aranžmana bez navođenja razloga, a to pravo može iskoristiti sve dok Partner Restoran ne nastavi s narudžbom.
 2. Kako bi ostvario pravo na povlačenje iz ugovora, Kupac se obvezuje o tome obavijestiti Partnerski restoran odmah nakon narudžbe, a najkasnije do njezine provedbe od strane Partner restorana i nedvosmislenom izjavom koja se daje telefonskim kontaktom s Partnerskim Restoranom. Nakon tog vremena, narudžba se ne može otkazati ili promijeniti, osim ako Partnerski restoran ne pristane na to. Obavještavanje Partnerskog restorana o namjeri odustajanja od ugovora putem e-pošte nije dovoljno za efektivno odustajanje od ugovora.
 3. Ako je Kupac izvršio online uplatu, sredstva će Posrednik vratiti odmah od trenutka zaprimanja naloga za povrat od Partner restorana, a najkasnije u roku od 14 radnih dana.

VIII Intelektualno vlasništvo i licence

 1. Izgled IT sustava, sadržaj i izvorni kod zaštićeni su poljskim i međunarodnim zakonom o autorskim pravima.
 2. Preuzimanje sadržaja iz IT sustava i kopiranje dopušteno je samo za privatnu upotrebu, radi boljeg upoznavanja s informacijama.
 3. Niti jedan dio informatičkog sustava, uključujući ovaj Pravilnik, ne smije se distribuirati i/ili reproducirati bez znanja vlasnika.

IX Pritužbe

 1. Pritužbe na narudžbu, prezentiranu ponudu i dostavu treba uputiti izravno Partnerskom restoranu na koji se pritužba odnosi. Posrednik ne razmatra pritužbe na usluge koje pruža Restoran.
 2. Pružatelj usluge će odmah razmotriti pritužbu, a najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja pritužbe.
 3. Pritužbe na usluge Posrednika, Posrednik će razmotriti odmah, a najkasnije u roku od 14 radnih dana od dana primitka obavijesti.
 4. Reklamacija treba sadržavati podatke Kupca, broj telefona, adresu e-pošte, datum predaje narudžbe, datum izvršenja narudžbe, navedenu adresu dostave, prijavu kupca, te detaljan opis pritužbe.
 5. Pritužbe na usluge koje pruža Posrednik potrebno je poslati e-poštom na adresu contact@restaumatic.com ili pisanim putem na adresu Restaumatic.com, odnosno Restaumatic d.o.o., Istarska 1, 31 000 Osijek, OIB 24886599722.
 6. Pritužbe na usluge koje pruža Restoran potrebno je slati e-poštom na adresu ** peperone.pazin@gmail.com**.
 7. Ako su podaci ili podaci navedeni u pritužbi nepotpuni ili ih je potrebno dodatno objasniti, Restoran i/ili Posrednik će prije razmatranja pritužbe zatražiti njihovu dopunu. Vrijeme za razmatranje pritužbe se produžuje dok se podaci ne popune od strane Kupca koji podnosi pritužbu.
 8. Zastupnik razmatra pritužbu u roku od 14 dana od dana zaprimanja u ispravnom obliku. Zastupnik može odbiti razmatranje pritužbi podnesenih nakon 90 dana od objave razloga prigovora.
 9. Rješenje o pritužbi dostavljeno Posredniku šalje se samo na poštansku adresu ili adresu e-pošte navedenu u samoj pritužbi.

X Adăugarea de reviewii/commentarii

 1. Partneri restorana nude klijentului posibilitatea de a evalua prestația și livrarea, în special prin intermediul posibilității de a oferi comentarii cu privire la restaurant.
 2. Recenzile sunt vizibile pentru public împreună cu numele clientului.
 3. Numele este preluat din commanda plasată de client.
 4. Prin adăugarea unei opinion, clientul declară că este conștient de faptul că opinionle nu sunt anonime.
 5. O opinion poate fi ștearsă de către Client în orice moment. Ako je potrebno tri e-maila na adresu e-pošte partnera Restaurantului, potrebno je tri mjeseca.

XI Zaštita osobnih podataka

 1. Detaljne informacije o pravilima obrade osobnih podataka dostupne su na kartici Zaštita osobnih podataka/Privatnost.

XII Opis rizika

Prema članku 6, točka 1 Zakona od 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga (Zbornik zakona iz 2002., br. 144, točka 1204, s povremenim izmjenama i dopunama), Posrednik obavještava o posebnim rizicima vezanim uz korištenje usluga koje pruža elektronički Posrednik, u sklopu korištenja elektroničkih usluga. Informacije se odnose na opasnosti odnosno prijetnje koje Posrednik identificira kao potencijalne prijetnje koje je potrebno uzeti u obzir unatoč sustavima koji osiguravaju infrastrukturu od neovlaštenog utjecaja trećih strana: 1. mogućnost primanja neželjene pošte, tj. neželjenih reklamnih (komercijalnih) informacija poslanih elektroničkim putem, 2. mogućnost zlonamjernog softvera (zlonamjerni softver, crva) koji radi u mrežnom okruženju te se distribuira replikacijom koda, 3. mogućnost probijanja sigurnosti u svrhu ishođenja osobnih i povjerljivih podataka slanjem lažnih elektroničkih poruka nalik autentičnim porukama, 4. mogućnost neovlaštenog prisluškivanja koje se sastoji u korištenju računalnog programa čiji je zadatak presretanje i moguća analiza protoka podataka u mreži (spyware), 5. instaliranje softvera za korištenje Proizvoda iz izvora koji nisu ovlašteni od strane Pružatelja usluga, a koji, unatoč mjerama poduzetim za smanjenje mogućnosti dijeljenja verzija softvera koje su modificirale treće strane, može sadržavati zlonamjerni softver.

XIII Završne odredbe

 1. U pitanjima koja nisu obuhvaćena Pravilnikom, primjenjuju se odredbe opće mjerodavnog prava.  
 2. Posrednik zadržava pravo izmjene Pravilnika bez obavještavanja Kupca. Izmjena Pravilnika stupa na snagu u roku od 2 dana od dana objave. Neprihvaćanje nove verzije Pravilnika jednako je nemogućnosti korištenja web stranice.  
 3. Pravilnik ne isključuje niti ograničava nikakva prava Kupca koji je Potrošač, a na koja ima pravo prema obveznim odredbama zakona. U slučaju sukoba između odredbi Pravilnika i obveznih odredbi zakona kojima se daju prava potrošačima, ove odredbe imaju prednost.
 4. U sklopu korištenja Usluga, Korisnik i Kupac ne smiju pružati nezakonit sadržaj, uključujući: a) informacije i podaci izmišljeni na način koji stvara rizik od narušavanja IT sigurnosti ili stabilnosti Sustava; b) informacije koje krše prava intelektualnog vlasništva, uključujući autorska prava i prava na zaštitni znak za Agenta i Partnerski restoran ili treće strane; c) druge podatke i podatke kojima se krše obvezne odredbe zakona.

Stanje na dan 2024-06-01